0969636173

Home / Tin Tức / Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Chăn Nuôi

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Chăn Nuôi

Chia sẻ bài viết

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia VNước Thải Chăn Nuôi

Quy chuẩn Nước thải chăn nuôi áp dụng riêng cho nước thải ngành chăn nuôi.

Nước thải chăn nuôi là nước thải xả ra từ quá trình chăn nuôi các loại động vật, bao gồm cả chăn nuôi của hộ gia đình.

Nước thải sinh hoạt của cơ sở chăn nuôi khi nhập vào hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi thì tính chung là nước thải chăn nuôi.

Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải chăn nuôi ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này.

Nước thải chăn nuôi xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung.

Bảng thông số quy chuẩn nước thải chăn nuôi

Giá trị C để làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi

TT Thông số Đơn vị Giá trị C
A B
1 pH 6-9 5,5-9
2 BOD5 mg/l 40 100
3 COD mg/l 100 300
4 Tổng chất rắn lơ lửng mg/l 50 150
5 Tổng Nitơ (theo N) mg/l 50 150
6 Tổng Coliform MPN hoặc CFU /100 ml 3000 5000

 

Giá trị so sánh

Cột A Bảng 1 Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả ra nguồn nước:

Được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Cột B Bảng 1 Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả ra nguồn nước:

Không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận nước thải được xác định tại khu vực tiếp nhận nước thải.

Cơ sở chăn nuôi có tổng lượng nước thải nhỏ hơn 2 m3/ngày phải có hệ thống thu gom và hệ thống lắng, ủ nước thải hợp vệ sinh.

Cơ sở chăn nuôi có tổng lượng nước thải từ 2 m3/ngày đến dưới 5 m3/ngày, phải có hệ thống thu gom và hệ thống xử lý chất thải đủ công suất như biogas (hệ thống khí sinh học) hoặc đệm lót sinh học phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia.

để đạt tiêu chuẩn xả thải cho phép cần có hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi đạt chuẩn, xem tiếp các bài về công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi  để có lựa chọn công nghệ phù hợp, tiết kiệm chi phí.

Tải Miễn phí

QCVN 62-MT:2016/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

ĐỂ LẠI THÔNG TIN  CẦN TƯ VẤN VÀ NHẬN BÁO GIÁ

Bình Luận

Bình Luận

Đánh giá bài viết

About Việt Water

Bài Nỗi Bật

Trao đổi ion

Phương Pháp Trao Đổi Ion

Phương pháp trao đổi ion – Xử lý nước thải xi mạ, xử lý nước …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *